Consultatie en Advies

Transitie Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het totale sociale domein. De WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet en eerder reeds de Wet op Passend Onderwijs, worden alle gedecentraliseerd naar de gemeente. Dit raakt alle leefgebieden van inwoners: zorg, welzijn, opvoedingsondersteuning, onderwijs, werk, veiligheid, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning.

Sleutelwoorden als: ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’, ‘civil society’, ‘de transformatiegedachte’, ‘de gekantelde professional ’en ‘het kind centraal’ worden leidend voor het beleid van gemeenten.

Gemeentelijke Sociale Interventie Teams, Wijkteams, Integrale Toegangspunten of de Buurvrouw Plus gaan samen met de burger bepalen wat er nodig is aan zorg. Er moet per gezin één plan en één regisseur komen. Zorg moet dichtbij de burger worden ingezet en door deze efficiencyslag zou het mogelijk moeten zijn te bezuinigen op zorgkosten.

Wij verwachten dat de decentralisaties niet zonder slag of stoot zullen verlopen.

In complexe casuïstiek, zoals in geval van multiprobleemgezinnen, of daar waar kinderen in de knel dreigen te komen om wat voor reden dan ook, bieden wij gemeenten de mogelijkheid van consultatie en advies aan.

Met een hoog expertise-niveau zullen wij ons buigen over de casus, daarin spreken met sleutelfiguren en tot een goed afgewogen advies komen. Dit is een zwaarwegend en gezaghebbend advies c.q. plan van aanpak, dat op bestuurlijk niveau kan worden bekrachtigd. Daarmee kan een planregisseur met meer zeggingskracht het veld in om andere partijen te betrekken in het gezinsplan.